Registeransvarig 

Cirko - Center för nycirkus, Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki
FO-nummer 2051058-5
www.cirko.fi
Telefon +358 40 832 7479

Person som sköter registerärenden 

Riku Lievonen, puh. +358 40 832 7479, riku.lievonen@cirko.fi

Syftet med behandlingen av personuppgifter 

Det huvudsakliga syftet med detta personuppgiftsregister är att fungera som kund- och intressentregister för Cirko - Center för nycirkus. Registret innehåller personuppgifter om person-, företags- och organisationskunder och intressenter i Cirko - Center för nycirkus.

Kunduppgifterna i registret kan behandlas i följande syften:

 • Vård och förvaltning av kund- och intressentrelation.
 • Genomförande, utveckling och underhåll av tjänster och funktioner riktade till kunder och intressenter.
 • Information, kommunikation, marknadsföring, främjande av försäljning och konsekvens- och marknadsundersökningar i anknytning till Cirko - Center för nycirkus.
 • Användningsbehoven hos Cirko - Center för nycirkus operativa verksamhet, som t.ex. genomförande, fakturering och rapportering av tjänsteprocessen.
 • Planering och utveckling av Cirko - Center för nycirkus verksamhet.

Registrets innehål

Kunddatabasen för Cirko - Center för nycirkus innehåller följande uppgifter:

 • Namn
 • Adresser
 • Användningsspråk
 • Födelsedatum - Kön
 • Hemland
 • Telefonnummer
 • E-postadresser
 • Organisationsuppgifter
 • Noteringar i anknytning till direktmarknadsföringstillstånd och -förbud
 • Övriga uppgifter som krävs för användning av tjänsterna

Källor som i regel används för registret 

Uppgifterna i registret fylls på:

 • Av den registrerade
 • Av tredje part med den registrerades medgivande
 • Vid uppdatering av namn- och adressuppgifter från adressuppgiftssystem: Till registret knyts bl.a. representanter för Cirko - Center för nycirkus samarbetsparter och dom som har beställt nyhetsbrevet om Cirko - Center för nycirkus.

Överlåtelse av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU och EES

Personuppgifter överlåts inte till tredje part annat än inom tillåtna eller förpliktande gränser i den gällande lagstiftningen. Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Personuppgifter kan dock överlåtas med kundens medgivande.

Skydd av registret 

Registret är i dataformat. Användningsrätt till registret har endast personer som är anställda hos den registeransvariga och övriga definierade personer som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter. De har användarnamn och lösenord. Uppgifterna skyddas av ändamålsenliga och uppdaterade datatekniska lösningar och dataskydd.

Granskningsrätt och förbudsrätt 

Kunden har enligt personuppgiftslagen rätt att granska uppgifterna och korrigera fel, rätt att förbjuda utskick av elektroniska anbudsmeddelanden och förmåner samt användning av personuppgifter vid direktmarknadsföring. Om den registrerade vill utnyttja sin förbudsrätt eller få mer information om behandlingen av sina personuppgifter kan den registrerade kontakta ovan nämnda person som sköter registerärenden. Om kunden vill utnyttja sin granskningsrätt ska kunden enligt 28 § i personuppgiftslagen presentera sin granskningsbegäran i ett egenhändigt undertecknat eller på liknande sätt verifierat dokument eller personligen hos den registeransvariga.

(Uppdaterat den: 25.5.2018)